درباره من

مهندس کامپیوتری که نوشتن داستان را به کد زدن ترجیح می دهد

نرم افزار خواندم و مدت ها در این حرفه کار کردم ،اما بیشتر از کد زدن،عاشق نوشتن بودم، فرصت موازی کاری در علم و علاقه ام را هیچ وقت نداشتم تا جدیدا که دوباره به علاقه گم شده خودم بازگشتم. از این رو اینجا را برای انتشار آنچه می خواهم خوانده شود آفریدم ؛باشد که نوشتن باز هم مثل قبل، روحم را پالایش کند و دنیایم را زیبا تر!