مرگ ستاره ای پر نور، تولد سیاه چاله ای بی رحم است.

تا حالا به سیاه چاله ها فکر کردین ؟اسم ش هم آدم را می ترساند ،اینکه جذب یک سیاهی مطلق بشوی و هیچ رجعتی هم در کار نباشد ؛ اما گاهی به سیاه چاله هایی فکرکن که لازم است هر آدمی برای خودش داشته باشد سیاه چاله ای که ،روابط آسیب زننده را ببلعد ، … ادامه خواندن مرگ ستاره ای پر نور، تولد سیاه چاله ای بی رحم است.