ساعت ۵ عصر

این بار با تو در شب شعر قرار می گذارم

ساعت ۵ عصر

خودم را در آینه برانداز می کنم

می رسم  اما تو نیستی

نکند تمام آدرس ها اشتباه باشند …