نوشتن بدون سانسور

سانسور نوشتن

یکی از پارامتر های مهم در نوشتن، صادقانه نوشتن است. صادق بودن به نوعی بدون سانسور نوشتن هم شامل می شود . بدون اینکه در لفافه سخن بگویی و کلمات را به هم  جوری گره بزنی که خواننده به سختی گره گشایی کند. صداقت برای نویسنده بسیار لازم و ضروریست ،اما  گاه صداقت داشتن خیلی خطرناک می شود. ادامه خواندن “نوشتن بدون سانسور”